ویدیو: آخرین جلسه آموزشی سبک تریگر پرایس اکشن

نگارا مردگان از جان چه دانند**
کلاغان قدر تابستان چه دانند//
بر بیگانگان تا چند باشی**
بیا جان قدر تو ایشان چه دانند//
بپوشان قد خوبت را از ایشان**
که کوران سرو در بستان چه دانند//
خرامان جانب میدان خویش آ**
مباش آن جا خران میدان چه دانند//
بزن چوگان خود را بر در ما**
که خامان لطف آن چوگان چه دانند//
بهل ویرانه بر جغدان منکر**
که جغدان شهر آبادان چه دانند//
چه دانند ملک دل را تن پرستان**
گدایان طبع سلطانان چه دانند//
یکی مشتی از این بی‌دست و بی‌پا**
حدیث رستم دستان چه دانند//
و پایان