در این تحلیل سهم ثنوسا(ساختمان و نوسازی تهران) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت …

Read More

در این تحلیل سهم شراز (پالایشگاه نفت شیراز) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت #شر …

Read More

در این تحلیل سهم آپ (آسان پرداخت پرشین) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت #آپ …

Read More

در این تحلیل سهم افق (فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرا …

Read More

در این تحلیل سهم وتجارت (بانک تجارت) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت #وتجارت #ت …

Read More

در این تحلیل سهم رنیک (جنرال مکانیک) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت #رنیک #تحل …

Read More

در این تحلیل سهم دماوند (تولید نیرو برق دماوند) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت …

Read More

تحلیل سهم سیمرغ در این تحلیل سهم سیمرغ (سیمرغ ) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت …

Read More

تحلیل سهم ومهان در این تحلیل سهم ومهان (سرمایه گذاری مالی مهر آیندگان ) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت …

Read More