در این تحلیل سهم افق (فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرا …

Read More