در این تحلیل سهم غگل(گلوکوزان) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت #غگل …

Read More

در این تحلیل سهم ثنوسا(ساختمان و نوسازی تهران) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت …

Read More

در این تحلیل سهم شراز (پالایشگاه نفت شیراز) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت #شر …

Read More

در این تحلیل سهم افق (فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرا …

Read More

تحلیل سهم فروی در این تحلیل سهم فروی(ذوب روی اصفهان) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار …

Read More

تحلیل سهم ومعلم در این تحلیل سهم ومعلم(بیمه معلم) با استفاده موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت …

Read More