در این تحلیل سهم آپ (آسان پرداخت پرشین) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت #آپ …

Read More