در این تحلیل سهم ذوب (ذوب آهن اصفهان) با استفاده از موج شماری الیوت مورد بررسی قرار گرفت و اهداف آن مشخص شد #ذوب …

Read More