در این تحلیل سهم رنیک (جنرال مکانیک) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت #رنیک #تحل …

Read More