تحلیل سهم سیمرغ در این تحلیل سهم سیمرغ (سیمرغ ) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت …

Read More