در این تحلیل سهم وتجارت (بانک تجارت) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت #وتجارت #ت …

Read More