در این تحلیل سهم ثنوسا(ساختمان و نوسازی تهران) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت …

Read More