در این تحلیل سهم ددام ( داروسازی زاگرس فارمد پارس ) با استفاده از موج شماری الیوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. #ددام …

Read More