در این تحلیل سهم دماوند (تولید نیرو برق دماوند) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت …

Read More