در این تحلیل سهم زپارس ( ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ) با استفاده از موج شماری الیوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. #ز …

Read More