در این تحلیل سهم سفار (سیمان فارس) با استفاده از موج شماری الیوت مورد بررسی قرار گرفت و اهداف آن مشخص شد #سفار …

Read More