تحلیل سهم غپونه در این تحلیل سهم غپونه (نوش پونه مشهد) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قر …

Read More