تحلیل سهم غچین در این تحلیل سهم غچین(کشت و صنعت چین چین) با استفاده موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرا …

Read More