در این تحلیل سهم نوری(پتروشیمی) با استفاده موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت #نوری #تحلیل_سهم_ن …

Read More