تحلیل سهم ومعلم در این تحلیل سهم ومعلم(بیمه معلم) با استفاده موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت …

Read More