تحلیل سهم حکشتی در این تحلیل سهم حکشتی(کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) با استفاده موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مو …

Read More

تحلیل سهم غپونه در این تحلیل سهم غپونه (نوش پونه مشهد) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قر …

Read More

در این ویدیو سهم وآوا (سرمایه گذاری آوا نوین) با استفاده از موج شماری الیوت و سبک رابرت ماینر موج شماری میکنیم …

Read More