در این تحلیل سهم غگل(گلوکوزان) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت #غگل …

Read More