در این تحلیل بازه 1983 تا 2020در نظر گرفته شده و تحلیل نفت بر اساس تکنیک الیوت صورت گرفته حتما تا آخر مشاهده کنید!! …

Read More