در این تحلیل سهم هجرت (پخش هجرت) با استفاده موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت#هجرت #تحلیل_سهم_ه …

Read More